Lietošanas noteikumi www.vegan-fox.com internetveikalam

SIA “Amber cosmetics” (reģ. nr. 50103933211, 24.09.2015; adrese: Uzānu iela 2, Ogre, Latvija, LV-5001) (turpmāk tekstā arī “Mēs”) nodrošina tīmekļa vietnes www.vegan-fox.com (turpmāk tekstā “Mājas lapa”) darbību, šajā vietnē pieejamo saturu un e-veikala darbību saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, norēķinu un preču piegādes noteikumiem, preču atgriešanas noteikumiem, citiem noteikumiem un nosacījumiem (visi kopā saukti par “Noteikumiem”), kā arī Privātuma Politiku, kas pieejama Mājas lapā, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas atbalstu.

Šie Noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi saistībā ar preču iegādi, piegādi, atgriešanu, samaksu un Mājas lapā izvietotās informācijas lietošanu.

Šīs Mājas lapas klients (turpmāk tekstā arī “Lietotājs”, “Jūs”) ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kura, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas Mājas lapā piedāvātos produktus, lieto Mājas lapā pieejamo informāciju vai izmanto citus ar šīs Mājas lapas starpniecību piedāvātos/sniegtos pakalpojumus (visi kopā saukti par “Pakalpojumiem”). Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem var izmantot Pakalpojumus vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.

Veicot darbības Mājas lapā, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un Privātuma Politiku, saprotat tos un piekrītat ievērot tos bez ierobežojumiem un nosacījumiem, kā arī vienmēr rīkoties labticīgi un saskaņā ar likumu un paražām.

Ja Lietotājs, kurš ir fiziska persona, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas šajā Mājas lapā piedāvātos produktus (turpmāk tekstā arī “Preces”, “Produkti”), tad šāda savstarpēja Preču iegādes vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”. Distances līgums par Preces pirkumu uzskatāms par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs, izvēloties preci(-es), ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz “Veikt pirkumu”.

Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt SIA “Amber cosmetics” darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Noteikumus, SIA “Amber cosmetics” ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi šai Mājas lapai.

SIA “Amber cosmetics” patur tiesības mainīt Preču cenu, vai arī noteikt Precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā Preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

Produkti un pakalpojumi

Šajā Mājas lapā pieejamie Produkti un pakalpojumi, ir paredzēti tikai un vienīgi personīgai lietošanai. Lietotājs nedrīkst pārdot no SIA “Amber cosmetics” saņemtos Produktus, pakalpojumus vai paraugus.

Informācijas precizitāte

SIA “Amber cosmetics” dara visu iespējamo, lai Mājas lapā pieejamie Produktu apraksti un cita informācija ir precīza. Tajā pašā laikā Mēs nevaram garantēt, ka izmaiņas informācijā saistībā ar Produktu (apraksts, krāsas un tml.) būs nekavējoties pilnībā atjauninātas un aktualizētas.

Intelektuālais īpašums

Visa šajā Mājas lapā pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu, kā arī sarakste ar Lietotāju, mārketinga materiāli, kas ir izmantoti Mājas lapas reklamēšanai trešo pušu resursos (viss kopā saukts par “Saturu”), ir SIA “Amber cosmetics”, tās meitsabiedrību, partneru vai licences devēju īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu.
Bez skaidras rakstiskas atļaujas SIA “Amber cosmetics” piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.
Mājas lapas Satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta, izņemot tiesības veidot Mājas lapas Satura kopijas vai izdrukāt tā daļas saprātīgai personiskai lietošanai.
Lietotājam ir tiesības veidot Mājas lapā publicētā materiāla izdrukas vai ciparu formāta kopijas izmantošanai trešo personu vajadzībām vai pārpublicēt Mājas lapas Saturu savai ierobežotai izmantošanai ar nosacījumu, ka Lietotājs vai minētās trešās personas norāda Mājas lapu kā satura un materiālu avotu, pievienojot kādai no šādi pārpublicētajām kopijām augšējā līmeņa hipersaiti https://vegan-fox.com.

Personas datu aizsardzība

SIA “Amber cosmetics” aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvību, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā “GDPR”).
Detalizēti Lietotāju personas datu apstrādes mērķi, Lietotāju tiesības un pārējie ar personas datu iegūšanu un apstrādi saistītie jautājumi atkarībā no tā, vai Lietotājs ir reģistrēts vai nereģistrēts lietotājs, ir vai nav pieteicies jaunumu saņemšanai un tamlīdzīgi ir aprakstīti šajos Noteikumos un Mājas lapā pieejamajā Privātuma Politikā.

Lietotāju reģistrēšana

Lietot šīs Mājas lapas Pakalpojumus, kā arī veikt pirkumus var gan reģistrēti, gan nereģistrēti Lietotāji.

Reģistrēts Lietotājs

Reģistrēšanās Mājas lapā un Lietotāja konta izveide ir brīvprātīga un nav obligāta. Atsevišķi pakalpojumi (piemēram: iepriekšējo pirkumu vēstures apskate un tmldz.), kā arī ērtības Mājas lapas lietošanā un Preču iegādē (piemēram: nav nepieciešams ievadīt visus ar preču piegādi un norēķiniem saistītos datus katrā iepirkšanās reizē) var būt pieejami tikai reģistrētiem Lietotājiem, kuri ir izveidojuši Lietotāja kontu.
Reģistrējoties Mājas lapā un izveidojot Lietotāja kontu, turpmāk – Konts, no Lietotāja tiek pieprasīti personas dati (t.sk. vārds, uzvārds, e-pasta adrese, parole un tmldz.), kas tiek izmantoti, lai noslēgtu vienošanos ar SIA “Amber cosmetics” par Konta atvēršanu un atvērtu to. Ja Lietotājs nevēlas sniegt šos datus, tad Konta izveide nav iespējama.
Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā norādīto datu pareizību, kā arī par sniegto datu pareizību, veicot pirkumu. Lietotājs pats ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību. Lietotājs apņemas uzglabāt un nenodot trešajām personām savus reģistrācijas datus. Ja Lietotājs reģistrācijas formā vai, veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, kā arī gadījumos, ja reģistrācijas datus izmanto kāda trešā persona, SIA “Amber cosmetics” nav atbildīgs par no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī savā Kontā dzēst vai papildināt datus vai pieprasīt personas datu labošanu, dzēšanu vai papildināšanu saskaņā ar Privātuma Politiku.
Izveidojot Kontu, Lietotājs apliecina, ka ir informēts, ka ievadītie dati tiek apstrādāti, lai izveidotu un uzturētu Kontu, tai skaitā, lai izveidotu un saglabātu vēlmju sarakstu un pirkumu vēsturi, nosūtītu ar Distances līguma izpildi saistītu informāciju, piemēram, informāciju par pasūtījuma izpildi, pasūtījuma precizējumus, kā arī Privātuma Politikā aprakstītos citus sūtījums. Datus, kas saistās ar Konta izveidi un uzturēšanu, un Distances līguma noslēgšanu un izpildi, apstrādā tikai SIA “Amber cosmetics” un sadarbības partneri (t.sk. pirkuma piegādātāji, maksājumu platformas, IT pakalpojumu sniedzēji). Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms. Papildus ar Kontu saistītie dati un informācija tiek izmantota, lai uzlabotu sniegtos pakalpojumus un produktu piedāvājumus, balstoties uz SIA “Amber cosmetics” leģitīmo interesi apkopot informāciju par piedāvāto pakalpojumu un produktu kvalitāti.

Nereģistrēts Lietotājs

Veikt Preču iegādi un izmantot daļu no citiem pakalpojumiem un servisiem, kas tiek piedāvāti Mājas lapā var arī Lietotāji, kuri izvēlas neizveidot Kontu.
Neatkarīgi no tā vai Konts ir izveidots vai nav, lai noslēgtu Distances līgumu, SIA “Amber cosmetics” ir nepieciešams saņemt un apstrādāt pirkuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus. Ja Lietotājs nevēlas sniegt savus personas datus Distances līgums nevar tikt noslēgts un Preču iegāde nebūs iespējama.
Nereģistrētiem lietotājiem ar Preču iegādi, nosūtīšanu un maksājuma veikšanu, kā ari cita ar Distances līguma noslēgšanu un izpildi saistītā informācija, tiek pieprasīta Pirkuma noformēšanas formā. Tāpat kā Konta esamības gadījumā visa saziņa ar nereģistrētu Lietotāju tiek saglabāta kā pierādījums, ka Distances līgums ticis noslēgts un izpildīts.
Tāpat kā Lietotāji ar Kontu arī nereģistrēti Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par sniegto datu pareizību. Lietotājs pats ir atbildīgs par savu datu drošību. Lietotājs apņemas uzglabāt un nenodot trešajām personām savus datus. Ja Lietotājs veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, kā arī gadījumos, ja datus izmanto kāda trešā persona, SIA “Amber cosmetics” nav atbildīgs par no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju.
Saskaņā ar Privātuma Politiku, nereģistrētam Lietotājam ir tādas pašas tiesības attiecībā uz viņa datiem, kā Lietotājam ar kontu.

Atsauksmes

Atstājot atsauksmi par preci Lietotājs piekrīt, ka Lietotāja vārds, preces novērtējums un atstātā atsauksme tiek publicēta Mājas lapā. Šie dati tiek apstrādāti ar mērķi publicēt atsauksmi Mājas lapā un uzlabot sniegto pakalpojumu un produktu kvalitāti.

Preču kvalitāte

Visu Mājas lapā pieejamo Preču īpašības ir norādītas aprakstā pie katras individuālās Preces. SIA “Amber cosmetics” nepieļauj maldinošus apgalvojumus par Preces iedarbīgumu un citām īpašībām, kā arī, ražojot Preces, ievēro labu ražošanas praksi. Preces atbilst Latvijas Republikas likuma „Preču un pakalpojumu drošuma likums” normām, kā arī starptautiskiem normatīviem aktiem. Visām Precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.
SIA “Amber cosmetics” dara visu saprātīgi iespējamo, lai pārliecinātos, ka Mājas lapā pieejamās partneru Preces atbilst tiem pašiem augstāk minētajiem principiem, tajā pašā laikā nevar garantēt to.
Saņemot šiem Noteikumiem neatbilstošas preces, Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai SIA “Amber cosmetics” veic vienu no šādām darbībām:

1) novērš Preces neatbilstību Noteikumiem;
2) apmaina Preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība Noteikumiem;
3) attiecīgi samazina Preces cenu;
4) atceļ līgumu un atmaksā par Preci samaksāto naudas summu.

Iebildumus par Preces neatbilstību Noteikumiem un lūgumus veikt vienu no augstāk minētajām darbībām Lietotājs var izteikt gan mutvārdos, gan rakstveidā, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu info@vegan-fox.com vai nosūtot rakstisku iesniegumu uz adresi Uzānu iela 2, Ogre, Latvija, LV-5001, vai izmantojot platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT Platforma): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Preču cenas, pirkuma un samaksas kārtība

Preču un pakalpojumu cenas internetveikalā www.vegan-fox.com ir norādītas ar nodokļiem, tajā skaitā pievienotās vērtības nodokli. Atkarībā no piegādes adreses pasūtījumam var tikt piemērota papildu sūtīšanas maksa, kas tiks skaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pirkuma cenā. Preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, kā arī piegādes izdevumus, norādīta pirms Distances līguma noslēgšanas.
Ja piegādes izdevumus nevar aprēķināt pirms pirkuma noformēšanas, Lietotājs tiks informēts par to, ka šādi maksājumi var tikt piemēroti pēc tam.
Mājas lapas pamata valūta ir Eiro (EUR). Lietotāju ērtībai cenas var tik uzrādītas un norēķini veikti arī atsevišķās citās valūtās, kā piemēram GBP un USD. Visi maksājumi tiek apstrādāti sadarbībā ar maksājumu apstrādes pakalpojumu sniedzējiem, kuri uzskaitīti Privātuma Politikas attiecīgajā sadaļā.
Lai veiktu Preces pirkumu, Lietotājs izvēlas vēlamo Preci un pievieno to pirkuma grozam, noklikšķinot uz pogas “Pirkt”. Pēc visu izvēlēto preču ievietošanas „Grozā”, Lietotājs var apskatīt to un  nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas – noņemt, pievienot Preces, mainīt daudzumu, ievadīt atlaižu kodu, ja Lietotājam tāds ir un tmldz. Tālāk Lietotājam jāievada pieprasītie personas dati un adrese, jāpārbauda tie un jāseko ekrānā redzamajām instrukcijām, lai pabeigtu pirkuma noformēšanu un veiktu samaksu par to.|
Atkarībā no valsts, kurā Lietotājam ir atvērts maksājumu konts, kā arī no Lietotāja izvēlētās preces piegādes valsts un norēķinu līdzekļa veida var būt pieejami dažādi maksājumu apstrādes veidi, kas tiks skaidri norādīti pirms Distances līguma noslēgšanas, no kuriem Lietotājam jāizvēlas viens.
Lietotājs apņemas Preces pirkšanas laikā norādīt precīzus pirkuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus, piegādes adresi un kontaktinformāciju. Neprecīzu datu gadījumā Preces pirkums var netikt nodrošināts. SIA “Amber cosmetic” neatbild par pasūtījuma izpildes neiespējamību un par jebkurām sekām, kas radušās nepareizi vai nepilnīgi iesniegtu datu dēļ.

Atlaižu kuponu izmantošana

Atlaižu kuponus var iegūt www.vegan-fox.com publicētajos paziņojumos un sociālajos medijos, saņemt e-pastā vai SMS, kā arī kampaņās citās interneta vietnēs vai piedaloties specialās akcijās (piemēram, SIA “Amber cosmetics” organizētos konkursos).
Atlaižu kuponiem var būt dažādi formāti (piemēram procentuāla atlaide, konkrētas summas atlaide u.tml.) un derīguma termiņi, kas nepārprotami norādīti katrā atsevišķajā atlaižu kupona piešķiršanas vai iegūšanas gadījumā. Atlaižu kuponu derīguma termiņš netiek pagarināts un netiek kompensēts, kā arī neizmantotie atlaižu kuponi netiek atlīdzināti. Atlaižu kuponi netiek apmainīti pret citiem kuponiem un tos nevar atgriezt.

Preču piegāde

Izvēloties preču piegādes veidu, Lietotājs apņemas norādīt precīzu piegādes adresi, izvēlēto Omniva pakomāta adresi vai DPD Pickup punktu.
Preces Lietotājam var piegādāt SIA “Amber cosmetics” darbinieks vai pilnvarots pārstāvis, vai arī kāds no preču piegādes nodrošināšanas partneriem, kuri uzskaitīti Privātuma Politikas attiecīgajā sadaļā.
Atkarībā no izvēlētās Preces piegādes valsts, veida (piemēram, uz pakomātu, ar kurjeru u.tml.), Preces piegādātājs, Preces piegādes cena un laiki var atšķirties. Atkarībā no Preces piegādātāja Lietotājam var vai nevar būt pieejami papildus pasūtījuma izsekošanas un/vai apstiprināšanas servisi.
Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai noskaidrotu personas identitāti.
Gadījumos, kad Lietotājs ir norādījis nepilnīgu vai nepareizu piegādes adresi vai arī citu iemeslu dēļ Preču piegāde neizdodas, SIA “Amber cosmetics” dara visu, lai sazinātos ar Lietotāju un novērstu nepilnības. Ja ar Lietotāju neizdodas sazināties 5 (piecu) darba dienu laikā kopš Preču iegādes noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts. SIA “Amber cosmetics” atmaksā Lietotājam naudu tikai par Preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ nevar nodrošināt iegādātās Preces piegādi, SIA “Amber cosmetics” apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt, par pirkumu samaksātā nauda Lietotājam tiek atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.
Detalizēta informācija par pirkumu izpildes un piegādes kārtību atkarībā no piegādes valsts, kā arī par bezmaksas piegādes noteikumiem un papildus izmaksām, ir pieejama noteikumos “Piegāde un produktu atgriešana”, kas publicēti šajā Mājas lapā.

Atteikuma tiesības un preču atgriešana

Ja Lietotājs ir patērētājs “Patērētāju tiesību aizsardzības likuma” izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad Lietotājs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” nosacījumus, patērētājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, iesniedzot iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Uzskatāms, ka Lietotājs ir ievērojis atteikuma tiesību termiņu (14 dienas), ja Lietotājs iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Strīdu gadījumā Lietotājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.
Par iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu tiek uzskatīts Lietotāja nosūtīts rakstveida (e-pastā vai papīra formā) paziņojums, kurā norādīts atgriešanas objekts un pasūtījuma numurs un datums. Obligāti jānorāda Lietotāja bankas konta numuru, uz kuru Lietotājs vēlas saņemt atpakaļ par preču pirkumu samaksāto naudas summu. Par saņemto iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu SIA “Amber cosmetics” paziņo Lietotājam.
Preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas sedz Lietotājs. Ja Preci tās īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu vai uz pakomātu, Lietotājs sedz visas ar preces tiešās atpakaļatdošanas saistītās izmaksas.
Katrs jautājums saistībā ar Lietotāja veiktu un tam piegādātu pasūtījumu atgriešanu tiek izskatīts atsevišķi. Detalizēta informācija par Lietotāja iespējām saistībā ar Preču atgriešanu un attiecīgajiem nosacījumiem ir aprakstīti noteikumos “Piegāde un preču atgriešana”, kas publicēti šajā Mājas lapā.

Informācijas apmaiņa

SIA “Amber cosmetics” sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir pieejami Mājas lapas sadaļā Kontakti.

Atbildība

SIA “Amber cosmetics” ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs rīkojas pretēji šajos Noteikumos vai citos Mājas lapas noteikumos norādītajai kārtībai. Lietotājs apņemas kompensēt SIA “Amber cosmetics”, aizstāvēt un aizsargāt to no kaitējuma, zudumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kā arī atlīdzināt izdevumus par juridiskiem pakalpojumiem, kas radušies sakarā ar trešo personu celtu pretenziju, lietu vai prasību saistībā ar šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu, kļūdām Lietotāja sniegtajā informācijā vai apliecinājumos un garantijās, vai šīs Mājas lapas izmantošanā no Lietotāja puses.

Atbilstoši piemērojamiem likumiem puses nekādā ziņā nav atbildīgas (pēc līguma, delikta dēļ (ieskaitot nolaidību) vai uz cita pamata) par: a) pārtraukumu komercdarbībā; b) kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi Mājas lapai; c) datu nepiegādāšanu, kļūdainu piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām; d) jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar uz citām vietnēm vedošu saišu atrašanos Mājas lapā vai to izmantošanu; e) datorvīrusiem, sistēmas avāriju vai atteici, kas var rasties saistībā ar Mājas lapas izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm; f) jebkādām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā, vai g) notikumiem ārpus pušu saprātīgas kontroles.

Lietotājs piekrīt, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem, puses nekādā ziņā nav atbildīgas (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies lietojot šo Mājas lapu arī tad, ja SIA “Amber cosmetics” tiek informēta par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.

Jebkādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā SIA “Amber cosmetics” centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, papildus šiem Noteikumiem Lietotājam ir sasitoši ir arī citi Mājas lapā publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu. Lietotājs nedrīkst jebkādā veidā kaitēt Mājas lapas darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Neierobežojot citu šajos Noteikumos minēto punktu vispārīgo raksturu, ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos paredzētās saistības, Lietotājs būs atbildīgs par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt SIA “Amber cosmetics”, tā meitsabiedrībām, partneriem vai licenču devējiem.

SIA “Amber cosmetics” nav atbildīgs par citu mājas lapu saturu, uz kurām vai no kurām ved www.vegan-fox.com saites, un nekādā veidā nav atbildīgs par citu tādu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, kā arī nekādi negarantē citu šādu tīmekļa vietņu piedāvājumu patiesumu. SIA “Amber cosmetics” neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šādu citu mājas lapu un vietņu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot bez ierobežojuma to privātuma politiku un noteikumus un nosacījumus. Uz citām tīmekļa vietnēm, mājas lapām vai no tām vedošu saišu izmantošana ir Lietotāja paša risks.

Citi noteikumi

Attiecības starp Lietotāju un SIA “Amber cosmetics” regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

Līgumslēdzējas puses visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz Lietotāja autorizāciju Mājas lapā vai tās lietošanu, kā arī kuri rodas saistībā ar Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās.

Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

SIA “Amber cosmetics” nekādā veidā ar šiem Noteikumiem neierobežo Lietotāja tiesības vērsties kompetentās valsts iestādēs savu tiesību aizsardzībai.

SIA “Amber cosmetics” patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt šos Noteikumus, kā arī atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Noteikumiem piešķirtās tiesības. Lietotājam iepērkoties www.vegan-fox.com, tiek piemēroti Noteikumi tādā redakcijā, kas ir spēkā Preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

Nekas no šajos Noteikumos teiktā nav iztulkojams kā partnerattiecību vai cita kopuzņēmuma veida nodibināšana starp Lietotāju un SIA “Amber cosmetics”.

© SIA “Amber cosmetics” 2019.

Spēkā no  01.12.2019