Naudojimosi www.vegan-fox.com internetine parduotuve sąlygos

SIA „Amber cosmetics” (reg. 50103933211, 2015 09 24; adresas: Uzānu g. 2, Ogrė, Latvija, LV-5001) (toliau taip pat vadinama „Mes”) teikia interneto svetainės www.vegan-fox.com (toliau taip pat vadinama „Svetainė”), šioje svetainėje esančio turinio ir elektroninės parduotuvės eksploatavimo paslaugas pagal šias sąlygas, mokėjimo ir pristatymo sąlygas, grąžinimo politiką, kitas sąlygas (visos kartu vadinamos „Taisyklėmis”), taip pat Privatumo politikakurią galima rasti interneto svetainėje, ir teikti klientų aptarnavimo pagalbą.

Šios Sąlygos laikomos teisiškai privalomu dokumentu, kuriame nustatomos šalių teisės ir pareigos, susijusios su Svetainėje esančios informacijos pirkimu, pristatymu, grąžinimu, apmokėjimu ir naudojimu.

Šios Svetainės klientas (toliau taip pat vadinamas „Vartotoju”, „Jumis”) – tai veiksnus fizinis ar juridinis asmuo, kuris, naudodamasis internetu, perka Svetainėje siūlomus produktus, naudojasi Svetainėje esančia informacija arba naudojasi kitomis Svetainėje siūlomomis / teikiamomis paslaugomis (visa tai kartu vadinama „Paslaugomis”). Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų Paslaugomis gali naudotis tik gavę tėvų arba globėjų leidimą, išskyrus atvejus, kai jie turi savo pajamų.

Atlikdami bet kokius veiksmus Svetainėje patvirtinate, kad perskaitėte šias Sąlygas ir Privatumo politiką, jas supratote ir sutinkate jų laikytis be jokių apribojimų ar išlygų bei visada elgtis sąžiningai ir pagal įstatymus bei papročius.

Jei Vartotojas, kuris yra fizinis asmuo, perka šioje Svetainėje siūlomas prekes (toliau taip pat vadinamos „Prekėmis”, „Produktais”) internetu, toks abipusis susitarimas dėl Prekių pirkimo laikomas nuotoline sutartimi ir jam taikomos Latvijos Respublikos teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios nuotolines sutartis, įskaitant, bet neapsiribojant, Latvijos Respublikos įstatymą „Vartotojų teisių apsaugos įstatymas”, Latvijos Respublikos Ministrų kabineto nuostatus „Nuotolinės sutarties nuostatai”. Nuotolinio pirkimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Vartotojas, pasirinkęs prekę (-es), sukūrė pirkinių krepšelį ir paspaudė mygtuką „Pirkti”.

Jei Vartotojas bet kokiu būdu bando pakenkti Svetainės veikimui, stabilumui, saugumui ar kitaip nesilaiko šių Sąlygų, Amber cosmetics SIA turi teisę panaikinti Vartotojo registraciją arba kitaip apriboti Vartotojo prieigą prie šios Svetainės.

Amber cosmetics Ltd pasilieka teisę keisti Prekių kainą arba nustatyti specialią Prekių kainą. Prekės Vartotojui parduodamos Prekių užsakymo metu galiojančiomis kainomis.

Produktai ir paslaugos

Šioje Svetainėje pateikiami Produktai ir Paslaugos yra skirti tik jūsų asmeniniam naudojimui. Vartotojas negali parduoti Produktų, paslaugų ar pavyzdžių, gautų iš Amber cosmetics Ltd.

InformuotiInformacijos tikslumas

Amber cosmetics Ltd. deda visas pastangas, kad Produktų aprašymai ir kita Svetainėje pateikiama informacija būtų tiksli. Kartu Mes negalime garantuoti, kad su Produktu susijusios informacijos (aprašymo, spalvų ir kt.) pakeitimai bus iš karto visiškai atnaujinti ir aktualūs.

Intelektualiailais specialusintelektinė nuosavybė

Visa šioje Svetainėje pateikiama informacija ir turinys, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių ženklus, logotipus, paslaugų ženklus, tekstą, grafiką, mygtukų piktogramas, paveikslėlius, garso įrašus, duomenų rinkinius ir programinę įrangą, jų sudarymą ir išdėstymą, taip pat susirašinėjimą su Vartotoju, rinkodaros medžiagą, naudojami Svetainei reklamuoti trečiųjų šalių ištekliuose (toliau kartu – „Turinys”) yra „Amber cosmetics”, jos patronuojamųjų įmonių, filialų ar licencijos davėjų nuosavybė ir yra saugomi Latvijos Respublikos įstatymų ir kitų tarptautinių įstatymų, susijusių su intelektinės nuosavybės apsauga, įskaitant įstatymus, reglamentuojančius autorių teises ir prekių ženklus.
Be aiškaus raštiško leidimo draudžiama bet kokiu būdu ir bet kokiu tikslu naudoti UAB „Amber cosmetics” priklausančius prekių ženklus.
Draudžiama atgaminti ar perspausdinti visą Svetainės turinį ar jo dalį, išskyrus teisę daryti Svetainės turinio kopijas ar spausdinti jo dalis pagrįstam asmeniniam naudojimui.
Vartotojas turi teisę spausdinti ar skaitmeniniu būdu kopijuoti Svetainėje paskelbtą medžiagą trečiųjų šalių reikmėms arba pakartotinai skelbti Svetainės turinį savo ribotam naudojimui su sąlyga, kad Vartotojas ar tokios trečiosios šalys nurodys Svetainę kaip turinio ir medžiagos šaltinį, prie bet kurios tokios pakartotinai skelbiamos kopijos pridėdamos aukščiausio lygio hipersaitą https://vegan-fox.com.

Asmens duomenų apsauga

Amber cosmetics Ltd. saugo pagrindines fizinių asmenų teises ir laisves, ypač jų privatumą, tvarkant asmens duomenis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – BDAR).
Išsamūs Vartotojų asmens duomenų tvarkymo tikslai, Vartotojų teisės ir kiti su asmens duomenų rinkimu ir tvarkymu susiję klausimai, priklausomai nuo to, ar Vartotojas yra registruotas, ar neregistruotas vartotojas, ar yra užsiprenumeravęs naujienlaiškį, ar ne, ir panašiai, aprašyti šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje, kurią galima rasti Svetainėje.

Naudotojų registravimas

Tiek registruoti, tiek neregistruoti Naudotojai gali naudotis šios Svetainės paslaugomis ir pirkti.

Registruokitės adresuNaudokiteVartotojas

Registracija Svetainėje ir Vartotojo paskyros sukūrimas yra savanoriškas ir neprivalomas. Tam tikros paslaugos (pvz., ankstesnių pirkimų istorijos peržiūra ir kt.), taip pat patogumas naudojantis Interneto svetaine ir perkant Prekes (pvz., nereikia įvesti visų pristatymo ir atsiskaitymo duomenų kiekvienam pirkimui) gali būti prieinami tik registruotiems Vartotojams, kurie yra susikūrę Vartotojo paskyrą.
Registruojantis Svetainėje ir kuriant Vartotojo paskyrą, toliau – Paskyra, iš Vartotojo prašoma pateikti asmens duomenis (įskaitant vardą, pavardę, el. pašto adresą, slaptažodį ir t. t.), kurie naudojami sudarant sutartį su Amber cosmetics Ltd. dėl Paskyros atidarymo ir veikimo.
Vartotojas visiškai atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą, taip pat už duomenų, pateiktų perkant, teisingumą. Vartotojas pats atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Vartotojas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos duomenų. Jei Vartotojas registracijos formoje ar pirkdamas pateikė netikslius ar neteisingus duomenis, taip pat tais atvejais, kai registracijos duomenis panaudoja trečioji šalis, Amber cosmetics Ltd neatsako už dėl to kilusias pasekmes ir turi teisę reikalauti iš Vartotojo atlyginti tiesioginius nuostolius. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu ištrinti ar atnaujinti savo Paskyros duomenis arba prašyti ištaisyti, ištrinti ar atnaujinti asmens duomenis Privatumo politikoje nustatyta tvarka.
Sukurdamas Paskyrą, Vartotojas patvirtina, kad jam yra žinoma, jog įvesti duomenys yra tvarkomi siekiant sukurti ir palaikyti Paskyrą, įskaitant pageidavimų sąrašo ir pirkinių istorijos sukūrimą ir saugojimą, informacijos, susijusios su Nuotolinės sutarties vykdymu, pavyzdžiui, informacijos apie užsakymus, užsakymų atnaujinimus, siuntimą, taip pat kitus Privatumo politikoje aprašytus dalykus. Duomenis, susijusius su Paskyros sukūrimu ir palaikymu bei Nuotolinės sutarties sudarymu ir vykdymu, tvarko tik Amber cosmetics Ltd ir jos verslo partneriai (įskaitant pirkimo tiekėjus, mokėjimo platformas, IT paslaugų teikėjus). Bendradarbiavimo partneriams perduodamas minimalus būtinas asmens duomenų kiekis. Be to, duomenys ir informacija, susijusi su Paskyra, naudojami siekiant pagerinti teikiamas paslaugas ir produktų pasiūlą, remiantis „Amber cosmetics” teisėtu interesu rinkti informaciją apie siūlomų paslaugų ir produktų kokybę.

Neregistruokitets Lers

Vartotojai, nusprendę nesukurti Paskyros, taip pat gali įsigyti Prekių ir naudotis kai kuriomis kitomis Svetainėje teikiamomis paslaugomis ir paslaugomis.
Nepriklausomai nuo to, ar sukurta Paskyra, ar ne, tam, kad būtų sudaryta Nuotolinė sutartis, Amber cosmetics Ltd. turi gauti ir apdoroti asmens duomenis, reikalingus pirkimui. Jei Vartotojas nepageidauja pateikti savo asmens duomenų, Nuotolinė sutartis negali būti sudaryta ir Prekių įsigyti nebus galima.
Neregistruotų Vartotojų prašoma pateikti Prekių įsigijimo, išsiuntimo ir apmokėjimo, taip pat kitą su Nuotolinės sutarties sudarymu ir vykdymu susijusią informaciją. Kaip ir turint Paskyrą, visi pranešimai su neregistruotu Naudotoju saugomi kaip įrodymas, kad Nuotolinė sutartis buvo sudaryta ir vykdoma.
Kaip ir Paskyrą turintys Naudotojai, neregistruoti Naudotojai yra visiškai atsakingi už pateiktų duomenų teisingumą. Naudotojas yra atsakingas už savo duomenų saugumą. Naudotojas įsipareigoja saugoti ir neperduoti savo duomenų trečiosioms šalims. Jei Vartotojas, pirkdamas pateikė netikslius ar neteisingus duomenis, taip pat tais atvejais, kai duomenis naudoja trečioji šalis, Amber cosmetics SIA neatsako už dėl to kilusias pasekmes ir turi teisę reikalauti iš Vartotojo atlyginti tiesioginius nuostolius.
Pagal privatumo politiką neregistruotas Vartotojas turi tokias pačias teises dėl savo duomenų kaip ir Paskyrą turintis Vartotojas.

Nuorodos

Palikdamas atsiliepimą apie gaminį, Vartotojas sutinka, kad Vartotojo vardas, gaminio įvertinimas ir paliktas atsiliepimas būtų skelbiami Svetainėje. Šie duomenys tvarkomi siekiant paskelbti atsiliepimą Svetainėje ir pagerinti teikiamų paslaugų ir produktų kokybę.

Prekių kokybė

Visų Svetainėje prieinamų Prekių savybės yra nurodytos kiekvienos atskiros Prekės aprašyme. Amber cosmetics Ltd. neteikia jokių klaidinančių teiginių apie Prekių veiksmingumą ar kitas jų savybes ir gamindama Prekes laikosi geros gamybos praktikos. Prekės atitinka Latvijos Respublikos įstatymo „Prekių ir paslaugų saugos įstatymas” nuostatas ir tarptautines taisykles.
UAB „Amber cosmetics” deda visas pastangas, kad Svetainėje esančios Partnerių Prekės atitiktų tuos pačius pirmiau nurodytus principus, tačiau negali to garantuoti.
Gavęs šių Taisyklių neatitinkančias Prekes, Vartotojas turi teisę reikalauti, kad UAB „Amber cosmetics” imtųsi vieno iš toliau nurodytų veiksmų:

1) pašalinti Prekių neatitikimą Sąlygoms;
2) pakeisti Prekes į Prekes, atitinkančias Sąlygas;
3) atitinkamai sumažinti Prekių kainą;
4) nutraukti Sutartį ir grąžinti už Prekes sumokėtą sumą.

Vartotojas savo prieštaravimus dėl Prekių neatitikimo Sąlygų reikalavimams ir prašymus atlikti vieną iš pirmiau minėtų veiksmų gali pareikšti žodžiu arba raštu, siųsdamas prašymą el. pašto adresu info@vegan-fox.com arba siųsdamas rašytinį prašymą adresu Uzānu iela 2, Ogrė, Latvija, LV-5001, arba naudodamasis internetine ginčų sprendimo platforma (SIT platforma): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Awaykainomis, pirkimo ir mokėjimo procedūros

Prekių ir paslaugų kainos internetinėje parduotuvėje www.vegan-fox.com nurodytos su mokesčiais, įskaitant pridėtinės vertės mokestį. Atsižvelgiant į pristatymo adresą, jūsų užsakymui gali būti taikomi papildomi pristatymo mokesčiai, kurie bus aiškiai nurodyti prieš patvirtinant mokėjimą ir įskaičiuoti į bendrą pirkimo kainą. Galutinė prekių kaina, įskaitant mokesčius ir muitus, taip pat pristatymo mokesčius, nurodoma prieš sudarant nuotolinės prekybos sutartį.
Jei pristatymo mokesčių negalima apskaičiuoti prieš galutinai patvirtinant pirkimą, Vartotojas bus informuotas, kad tokie mokesčiai gali būti taikomi vėliau.
Pagrindinė Svetainės valiuta yra euras (EUR). Vartotojų patogumui kainos taip pat gali būti nurodomos ir mokėjimai atliekami tam tikromis kitomis valiutomis, pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos svarais sterlingų (GBP) ir JAV doleriais (USD). Visi mokėjimai atliekami bendradarbiaujant su atitinkamame Privatumo politikos skyriuje išvardytais mokėjimų apdorojimo paslaugų teikėjais.
Norėdamas įsigyti Produktą, Vartotojas pasirenka norimą Produktą ir prideda jį į pirkinių krepšelį paspausdamas mygtuką „Pirkti”. Kai visos pasirinktos Prekės bus sudėtos į „Krepšelį”, Vartotojas gali jį peržiūrėti ir, jei reikia, atlikti pakeitimus – pašalinti, pridėti Prekių, pakeisti kiekį, įvesti nuolaidos kodą, jei Vartotojas jį turi, ir pan. Toliau Vartotojas turi įvesti prašomus asmens duomenis ir adresą, juos patvirtinti ir vadovaudamasis ekrane pateikiamomis instrukcijomis užbaigti ir apmokėti pirkinį.|
Priklausomai nuo šalies, kurioje Vartotojas yra atsidaręs mokėjimo sąskaitą, taip pat nuo Prekės pristatymo šalies ir Vartotojo pasirinkto mokėjimo būdo, gali būti galimi skirtingi mokėjimo apdorojimo būdai, kurie bus aiškiai nurodyti prieš sudarant Nuotolinę sutartį, iš kurių Vartotojas turi pasirinkti vieną.
Vartotojas įsipareigoja pirkdamas Prekę pateikti tikslius asmens duomenis, pristatymo adresą ir kontaktinius duomenis, reikalingus pirkimui užtikrinti. Pateikus netikslius duomenis, Prekių pirkimas gali būti neužtikrintas. Amber cosmetic Ltd neatsako už užsakymo įvykdymo negalimumą ir bet kokias pasekmes, atsiradusias dėl neteisingų ar neišsamių duomenų.

Nuolaidų kuponų naudojimas

Nuolaidų kuponai gali būti gaunami per www.vegan-fox.com ir socialiniuose tinkluose skelbiamus skelbimus, elektroniniu paštu ar SMS žinute, taip pat per kitose interneto svetainėse vykdomas kampanijas arba dalyvaujant specialiose akcijose (pvz., „Amber cosmetics Ltd” organizuojamuose konkursuose).
Nuolaidų kuponai gali būti skirtingų formatų (pvz., procentinė nuolaida, tam tikros sumos nuolaida ir t. t.) ir galiojimo laikotarpių, kurie aiškiai nurodomi kiekvienu konkrečiu nuolaidų kupono suteikimo ar gavimo atveju. Nuolaidų kuponai nepratęsiami ir negrąžinami, o nepanaudoti nuolaidų kuponai negrąžinami. Nuolaidų kuponai nekeičiami į kitus kuponus ir negali būti grąžinami.

Prekių pristatymas

Pasirinkdamas pristatymo būdą, Vartotojas įsipareigoja nurodyti tikslų pristatymo adresą, pasirinktą „Omniva” Paštomatas adresą arba DPD Pickup punktą.
Prekes Vartotojui gali pristatyti SIA „Amber cosmetics” darbuotojas ar įgaliotas atstovas arba vienas iš pristatymo partnerių, išvardytų atitinkamame Privatumo politikos skyriuje.
Priklausomai nuo pasirinktos šalies, pristatymo būdo (pvz., siuntos, kurjerio ir pan.), tiekėjo, Prekės kaina ir pristatymo laikas gali skirtis. Priklausomai nuo Prekių tiekėjo, papildomos užsakymo sekimo ir (arba) patvirtinimo paslaugos Vartotojui gali būti prieinamos arba neprieinamos.
Pristatant Prekes, gavėjo gali būti paprašyta pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, siekiant patikrinti asmens tapatybę.
Tais atvejais, kai Vartotojas nurodė neišsamų ar neteisingą pristatymo adresą arba dėl kitų priežasčių nepavyksta pristatyti Prekių, Amber cosmetics Ltd deda visas pastangas susisiekti su Vartotoju ir ištaisyti trūkumus. Jei su Vartotoju nepavyksta susisiekti per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekių įsigijimo dienos, užsakymas anuliuojamas. Amber cosmetics Ltd. grąžina Vartotojui pinigus tik už Prekes, tačiau pristatymo mokestis negrąžinamas. Iškilus kritinei situacijai, kai dėl nenumatytų aplinkybių negalima garantuoti įsigytų Prekių pristatymo, Amber cosmetics Ltd. įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Jei Vartotojas nesutinka, už pirkinį sumokėti pinigai Vartotojui grąžinami kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
Išsami informacija apie vykdymo ir pristatymo tvarką, priklausomai nuo pristatymo šalies, taip pat apie nemokamo pristatymo sąlygas ir papildomas išlaidas, pateikiama šioje Svetainėje paskelbtose sąlygose „Prekių pristatymas ir grąžinimas”.

Teisė atsisakyti sutartiesir išankstinėčgrąžinimasGrąžinimas

Jei Vartotojas yra vartotojas, kaip apibrėžta Vartotojų teisių apsaugos įstatyme (fizinis asmuo, kuris įsigyja prekę tikslu, nesusijusiu su jo ūkine ar profesine veikla), Vartotojas (vartotojas) gali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties nepateikdamas jokio pagrindimo. Pagal Latvijos Respublikos Ministrų kabineto reglamento Nr. 255 „Nuotolinės sutarties taisyklės” nuostatas vartotojas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutartiesper 14 kalendoriniųdienų nuo prekių (daiktų) pristatymo momento, pateikdamas prašymą pasinaudoti atsisakymo teise. Laikoma, kad Vartotojas laikėsi sutarties atsisakymo termino (14 dienų), jei prašymą pasinaudoti teise atsisakyti sutarties išsiunčia nepasibaigus sutarties atsisakymo terminui. Kilus ginčui, pareiga įrodyti, kad Naudotojas pasinaudojo teise atsisakyti sutarties, tenka Naudotojui.
Naudotojo išsiųstas rašytinis (el. paštu arba popieriuje) pranešimas, kuriame nurodomas grąžinimo objektas, užsakymo numeris ir data, laikomas prašymu pasinaudoti teise atsisakyti sutarties. Būtina nurodyti Vartotojo banko sąskaitos, į kurią Vartotojas pageidauja atgauti už prekes sumokėtą sumą, numerį. Amber cosmetics Ltd. informuoja Vartotoją apie prašymo pasinaudoti teise atsisakyti sutarties gavimą.
Tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas padengia Vartotojas. Jei dėl prekių savybių jų negalima grąžinti paštu ar pašto siunta, visas išlaidas, susijusias su tiesioginiu prekių grąžinimu, apmoka Vartotojas.
Kiekvienas klausimas, susijęs su Vartotojo pateiktų ir jam pristatytų užsakymų grąžinimu, sprendžiamas atskirai. Išsami informacija apie Vartotojo galimybes, susijusias su Prekių grąžinimu, ir atitinkamos sąlygos aprašytos šioje Svetainėje paskelbtose sąlygose „Prekių pristatymas ir grąžinimas”.

InformuotiKeitimasis informacija

„Amber cosmetics Ltd” susisieks su Vartotoju el. paštu, pašto adresu arba telefono numeriu. Vartotojas gali naudoti bet kokias susisiekimo priemones, nurodytas Svetainės skyriuje „Kontaktai”.

AtsakymaiAtsakomybė

Amber cosmetics Ltd. atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai žala padaroma dėl to, kad Vartotojas elgiasi nesilaikydamas šiose Sąlygose ar kitose Svetainės sąlygose nustatytos tvarkos. Vartotojas įsipareigoja atlyginti žalą, ginti ir apsaugoti Amber cosmetics Ltd. nuo bet kokios žalos, nuostolių, nuostolių ar išlaidų, taip pat apmokėti teisinių paslaugų išlaidas, atsirandančias dėl bet kokios pretenzijos, ieškinio ar bylos, pareikštos trečiosios šalies dėl šių Sąlygų pažeidimo, klaidų Vartotojo pateiktoje informacijoje ar pareiškimuose ir garantijose arba Vartotojo naudojimosi šia Svetaine.

Pagal galiojančius įstatymus šalys neatsako (nei pagal sutartį, nei dėl delikto (įskaitant aplaidumą), nei dėl kitų priežasčių) už: (a) verslo pertraukimo; (b) vėlavimo ar prieigos prie Svetainės sutrikimų; (c) duomenų nepristatymo, neteisingo pristatymo, sugadinimo, iškraipymo ar kitokio pakeitimo; (d) bet kokios rūšies žalos ar nuostolių, patirtų dėl Svetainės ar nuorodų į kitas svetaines naudojimo; e) kompiuteriniais virusais, sistemos gedimais ar trikdžiais, kurie gali atsirasti naudojantis Svetaine, įskaitant nuorodų į trečiųjų šalių svetaines ar iš jų naudojimą; f) bet kokiais netikslumais ar praleidimais Turinyje; arba g) įvykiais, kurių šalys negali pagrįstai kontroliuoti.

Vartotojas sutinka, kad, atsižvelgiant į visus galiojančius įstatymus, šalys jokiu atveju nebus atsakingos (nesvarbu, ar dėl sutarties, aplaidumo, ar kitaip) už bet kokius pertrūkius ar klaidas, atsiradusias dėl šios Svetainės naudojimo, net jei „Amber cosmetics Ltd” buvo informuota apie tokių nuostolių galimybę.

Esant bet kokiai force majeure aplinkybei, „Amber cosmetics Ltd” stengsis kuo greičiau ištaisyti bet kokį vėlavimą.

Prisijungdamas prie Svetainės arba ja naudodamasis, be šių Sąlygų, Naudotojas privalo laikytis visų kitų konkrečių Svetainėje paskelbtų įspėjimų ar nurodymų, susijusių su prieiga prie Svetainės arba jos naudojimu. Naudotojas jokiu būdu negali pakenkti Svetainės veikimui ar funkciniam vientisumui. Nepažeidžiant kitų šių Sąlygų nuostatų bendrumo, bet kokio tyčinio ar neatsargaus šiose Sąlygose numatytų įsipareigojimų pažeidimo atveju Vartotojas atsako už visus nuostolius ir žalą, kurią toks pažeidimas gali padaryti Amber cosmetics Ltd, jos dukterinėms įmonėms, partneriams ar licencijos davėjams.

„Amber cosmetics Ltd” neatsako už kitų interneto svetainių, į kurias yra nuorodos iš www.vegan-fox.com, turinį ir jokiu būdu neatsako už tokių kitų interneto svetainių tikrinimą ar vertinimą, taip pat jokiu būdu negarantuoja tokių kitų interneto svetainių pasiūlymų tikslumo. UAB „Amber cosmetics” neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų, susijusių su tokių kitų svetainių ir tinklalapių veikimu, turiniu, produktais ar paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant, jų privatumo politiką ir sąlygas. Naudotis kitomis svetainėmis, tinklalapiais ar nuorodomis, vedančiomis į juos ar iš jų, naudotojas gali savo rizika.

Kitos nuostatos

Vartotojo ir SIA „Amber cosmetics” santykius reglamentuoja šios Taisyklės ir sąlygos, taip pat Latvijos Respublikos teisės aktai.

Bet kokius ginčus, bet kokiu būdu susijusius su Vartotojo leidimu naudotis Svetaine ar naudojimusi ja arba kylančius dėl Nuotolinės sutarties vykdymo, aiškinimo ar nutraukimo, Šalys stengiasi spręsti abipusių derybų būdu.

Jei susitarimas nepasiekiamas, ginčas perduodamas nagrinėti teismams pagal Latvijos Respublikos įstatymus.

Šios Taisyklės ir sąlygos jokiu būdu neriboja Vartotojo teisės kreiptis į kompetentingas valstybės institucijas dėl savo teisių apsaugos.

Amber cosmetics Ltd pasilieka teisę vienašališkai keisti ir papildyti šias Sąlygas ir bet kuriuo metu atšaukti ar panaikinti bet kokias šiomis Sąlygomis suteiktas teises. Apsiperkant svetainėje www.vegan-fox.com, taikomos Prekių užsakymo metu galiojančios Taisyklės ir sąlygos, todėl Vartotojas privalo susipažinti su Taisyklėmis ir sąlygomis kiekvieną kartą, kai apsiperka.

Nė viena šių Sąlygų nuostata negali būti interpretuojama kaip partnerystės ar kitokios formos bendros įmonės tarp Vartotojo ir Amber cosmetics Ltd sukūrimas.

© SIA „Amber cosmetics” 2019.

Galioja nuo 2019 12 01