SIA "Amber cosmetics" privatumo politika

Mūsų misija – padėti jums atrasti etiškai pagamintus produktus ir suteikti vertingos, naudingos informacijos apie gyvenimo būdą, kuriuo tikime. Tam sukūrėme ir tvarkome šią svetainę ir internetinę parduotuvę, skelbiame informaciją ir internetinius pasiūlymus čia ir kitose platformose bei socialiniuose tinkluose. Taip pat kartais, remdamiesi iš jūsų ir kitų trečiųjų šalių gauta informacija, pateikiame jums asmeniškai pritaikytą turinį ir reklamas, kurios, mūsų manymu, jus galėtų sudominti. Naudojame tik tą informaciją, kurią rinkti turime teisėtą pagrindą.
Ši politika padės jums suprasti, kokią informaciją renkame, kaip ją naudojame ir kokios yra jūsų teisės. Kadangi esame įpareigoti laikytis įvairių teisės aktų reikalavimų, dalis toliau pateikto teksto bus išreikšta gana specifine kalba, tačiau, kur įmanoma, stengėmės viską paaiškinti paprastai ir aiškiai.

Naudojamos sąvokos

Klientas – bet kuris fizinis asmuo (toliau taip pat vadinamas „Klientu”, „Duomenų subjektu”, „Vartotoju”, „Jumis”), kuris naudojasi, išreiškė pageidavimą naudotis arba yra kaip nors susijęs su SIA „Amber cosmetics” (toliau taip pat vadinamas „Atsakingu asmeniu”, „Mes”) siūlomomis paslaugomis.

Atsakingas asmuo – SIA „Amber cosmetics” (reg. Nr. 50103933211, 2015 09 24), Uzānu iela 2, Ogrė, Latvija, LV-5001.
El. paštas: info@vegan-fox.com
www.vegan-fox.com
Facebook: @Vegan.Fox.Cosmetics
Instagram: @vegan.fox.cosmetics

Atsakinga šalis apima bet kurį atsakingai šaliai priklausantį juridinį asmenį, veikiantį kaip Kliento asmens duomenų valdytojas.
Čia vartojamos sąvokos, tokios kaip „asmens duomenys”, „duomenų tvarkytojas”, „tvarkymas”, „profiliavimas” arba „atsakinga šalis” ir kt., vartojamos pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 (toliau – BDAR) 4 straipsnyje pateiktas apibrėžtis.

Bendrosios taisyklės

Šioje privatumo politikoje (toliau taip pat vadinamoje „privatumo principais”, „principais”) nurodomas asmens duomenų (toliau taip pat vadinamų „duomenimis”) tvarkymo, susijusio su mūsų paslaugų teikimu ir mūsų internetiniu pasiūlymu interneto svetainėse, el. parduotuvėje ir kituose internetiniuose kanaluose, socialiniuose tinkluose ir platformose (toliau taip pat vadinamu „internetiniu pasiūlymu”), pobūdis, apimtis ir tikslas, taip pat paaiškinamos susijusios funkcijos ir turinys. Šie privatumo principai taikomi, jei Klientas naudojasi, naudojosi, išreiškė norą naudotis ar yra kitaip susijęs su Atsakingosios šalies siūlomomis paslaugomis, įskaitant santykius su klientais, užmegztus iki šių principų įsigaliojimo.
Šiuose principuose bendru lygmeniu aprašoma, kaip Atsakingoji šalis tvarko Duomenis. Konkrečios Duomenų tvarkymo detalės gali būti aprašytos šalių sutartyse, kituose su paslaugomis susijusiuose dokumentuose Atsakingosios šalies interneto svetainėje www.vegan-fox.com.
Neviršydama galiojančių teisės aktų, Atsakingoji šalis užtikrina duomenų konfidencialumą ir yra įgyvendinusi technines ir organizacines priemones, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie Duomenų, neteisėtam Duomenų tvarkymui ar ištraukimui, atsitiktiniam Duomenų praradimui, pakeitimui ar sunaikinimui.
Atsakingoji šalis gali pasitelkti patvirtintus išorinius duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais Atsakingoji šalis imasi būtinų veiksmų, kad užtikrintų, jog šie Duomenų tvarkytojai laikytųsi galiojančių įstatymų ir tinkamų saugumo priemonių.

Taikomi teisiniai pagrindai

Vadovaudamiesi BDAR 13 straipsniu, informuojame jus apie mūsų duomenų tvarkymo teisinius pagrindus. Toliau pateikti duomenys taikomi Klientams iš BDAR taikymo regiono, t. y. ES ir EEE (išskyrus atvejus, kai teisinis pagrindas nurodytas konkrečiame paaiškinime):

 • sutikimo (įskaitant sutikimą naudoti slapukus) gavimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas ir 7 straipsnis;
 • Duomenų (įskaitant slapukus), būtinų mūsų paslaugoms teikti, sutartiniams įsipareigojimams vykdyti ir atsakyti į prašymus, tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas;
 • Asmeninių slapukų tvarkymo ir (arba) bendravimo su Klientais, susijusio su mūsų ir mūsų partnerių produktais ir paslaugomis, taip pat mūsų internetiniais pasiūlymais, teisinis pagrindas yra mūsų teisėti interesai (t. y. interesas analizuoti, optimizuoti ir ekonomiškai efektyvinti mūsų internetinius pasiūlymus) pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą ir 28 straipsnį;
 • Duomenų tvarkymo, būtino mūsų teisinėms prievolėms vykdyti, teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas;
 • BDAR 6 straipsnio 1 dalies d punktas yra teisinis pagrindas tuo atveju, kai duomenų subjekto ar kito fizinio asmens duomenis tvarkyti būtina dėl svarbaus intereso;
 • duomenų tvarkymo, būtino siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba įvykdyti Atsakingajai šaliai nustatytą prievolę, teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies e punktas;
 • duomenų tvarkymo, atliekamo siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas;
 • Duomenų tvarkymą kitais tikslais nei tie, kuriais jie buvo surinkti, reglamentuoja BDAR 6 straipsnio 4 dalis;
 • Specialių kategorijų duomenų tvarkymą (pagal BDAR 9 straipsnio 1 dalį) reglamentuoja BDAR 9 straipsnio 2 dalis.

Saugumo priemonės

Laikydamiesi teisinių reikalavimų ir atsižvelgdami į technines galimybes, įgyvendinimo sąnaudas, duomenų tvarkymo rūšis ir tikslus, apimtį, aplinkybes, taip pat į skirtingą pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms tikimybę ir rimtumą, imamės tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume pavojų atitinkantį apsaugos lygį.

Duomenų kategorijos ir tipai

Duomenys apima bet kokią tiesiogiai ar netiesiogiai su Klientu susijusią informaciją. Duomenų tvarkymas – tai bet kokia su duomenimis atliekama veikla (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigą, tyrimą, perdavimą ir t. t.). Duomenys gali būti renkami iš Kliento, naudojantis Kliento naudojamomis paslaugomis, kitų išorinių šaltinių, pavyzdžiui, viešųjų ar privačių registrų arba iš kitų trečiųjų šalių.

Duomenų subjektų kategorijos

Klientai, internetinių pasiūlymų lankytojai ir naudotojai (toliau taip pat vadinami „Naudotojais”).

Tvarkytinų duomenų tipai

 • identifikavimo duomenys (pvz., vardas, pavardė, asmens identifikavimo numeris (ID numeris), gimimo data).
 • kontaktiniai duomenys (pvz., telefono numeris, adresas, įskaitant pristatymo duomenis, el. pašto adresas, bendravimo kalba).
 • turinio ir bendravimo duomenys (pvz., rašytiniai įrašai, nuotraukos, vaizdo įrašai, bendravimas telefonu, el. paštas, naujienos ir kitos bendravimo formos, pvz., socialinė žiniasklaida);
 • naudojimo duomenys (pvz., aplankytos svetainės, atliktos operacijos, įskaitant mokėjimo duomenis, susidomėjimas tam tikru turiniu, asmeniniai pageidavimai, atsakymai į apklausas, dalyvavimas žaidimuose ir kampanijose, prieigos laikas);
 • meta/komunikacijos duomenys (pvz., prieigos įrenginio informacija, IP adresas, prieigos vieta ir laikas, kiti slapukų duomenys).

Gydymo tikslai

 • internetinių pasiūlymų teikimas, jų funkcijos ir turinys (pvz., prieigos prie produktų ir paslaugų teikimas ir valdymas, galimybė Klientams pasirinkti ir užsisakyti produktus ir paslaugas, sandorių sudarymas ir klientų inicijuoti mokėjimai per vietines, Europos ir tarptautines mokėjimo sistemas, paslaugų teikimas, paslaugų kokybės tikrinimas);
 • santykių su klientais valdymas (pvz., teisinių prievolių vykdymas ir tapatybės patikrinimas, reagavimas į komunikacijos užklausas ir susisiekimas su klientu, verslo sandorių ar kito bendradarbiavimo įrodymų pateikimas, kliento aptarnavimo patirties gerinimas ir naujų produktų bei paslaugų kūrimas);
 • saugumo priemonės (pvz., siekiant leisti ir kontroliuoti prieigą prie skaitmeninių kanalų ir jų veikimą, užkirsti kelią piktnaudžiavimui paslaugomis, apsaugoti Kliento ir (arba) Atsakingosios šalies interesus, apriboti ir ištirti bet kokį piktnaudžiavimą ar neteisėtą naudojimąsi paslaugomis arba trukdymą);
 • rinkodara (pvz., siekiant siūlyti ir teikti papildomas paslaugas, įskaitant atsakingo asmens ar kruopščiai atrinktų verslo partnerių asmeniškai pritaikytus pasiūlymus, taip pat remiantis Kliento naudojimusi internetinio siūlymo paslaugomis, Kliento naudojimusi Paslaugomis ir Kliento naudojimusi skaitmeniniais kanalais (pvz., atliekant Kliento profiliavimą), klientų apklausas, žaidimus ir kampanijas, rinkos analizę ir statistinių duomenų kaupimą).

Atsakingas asmuo taip pat gali rinkti statistinius duomenis apie Klientą, pavyzdžiui, tipišką elgseną ir gyvenimo būdo įpročius, remdamasis demografiniais duomenimis. Statistiniai duomenys segmentams ir (arba) profiliams kurti gali būti gaunami iš išorės šaltinių ir gali būti derinami su vidiniais Atsakingo asmens duomenimis.

Ekonominė analizė ir rinkos tyrimai

Galime analizuoti turimus duomenis apie verslo sandorius, naudotojų profilius, sutartis, užklausas ir kt., kad nustatytume tinkamiausius ir naudingiausius sprendimus ir užtikrintume ekonomiškai gyvybingą verslo veiklą, nustatytume rinkos tendencijas, savo sutartinių partnerių ir Klientų pageidavimus. Tokios analizės rezultatus naudojame tik Mes ir jais nesidalijame su trečiosiomis šalimis, išskyrus anoniminius Duomenis su apibendrintomis reikšmėmis.

Su verslu susijęs apdorojimas

Mes tvarkome sutartinius savo klientų, suinteresuotųjų šalių ir verslo partnerių duomenis (pvz., subjektą, trukmę, kliento kategoriją), mokėjimo duomenis (pvz., banko duomenis, sąskaitas faktūras, mokėjimo istoriją), pristatymo duomenis (pvz., adresą ir pristatymo istoriją), kad galėtume teikti sutartines paslaugas, atlikti administracines užduotis, taip pat organizuoti savo verslą, finansinę apskaitą ir laikytis teisinių įsipareigojimų, pavyzdžiui, archyvavimo, klientų aptarnavimo, rinkodaros, reklamos ir rinkos tyrimų tikslais. Duomenis atskleidžiame arba perduodame apskaitos paslaugų teikėjams, konsultantams, pavyzdžiui, mokesčių konsultantams ar auditoriams, taip pat mokėjimo paslaugų teikėjams ir transporto paslaugų teikėjams. Be to, remdamiesi savo ekonominiais interesais, saugome informaciją apie tiekėjus, organizatorius ir kitus verslo partnerius, pavyzdžiui, siekdami užmegzti tolesnius kontaktus. Šie duomenys saugomi savarankiškai.

Geografinė perdirbimo teritorija

Duomenys iš esmės tvarkomi Europos Sąjungoje / Europos ekonominėje erdvėje (ES / EEE), tačiau kai kuriais atvejais jie perduodami ir tvarkomi ne ES / EEE šalyse. Turime teisėtą teisę ir interesą tobulinti internetinį pasiūlymą, palaikyti santykius su Klientais ir apsaugoti Klientų duomenis. Kai kuriais atvejais tai galima pasiekti tik bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis, įskaitant esančias už ES / EEE ribų.

Jei Duomenys perduodami ir tvarkomi už ES/EEE ribų, Mes dedame visas pastangas, kad užtikrintume, jog už ES/EEE ribų esančioje šalyje, kurioje yra Duomenų gavėjas, būtų užtikrintas tinkamas duomenų apsaugos lygis, įdiegtos tinkamos apsaugos priemonės arba gavėjas būtų sertifikuotas pagal Privatumo skydą (Privatumo skydas: https://www.privacyshield.gov/, taikomas Jungtinėse Amerikos Valstijose esantiems Duomenų gavėjams).

Kliento paskyra, internetinei parduotuvei reikalinga informacija

Norėdamas peržiūrėti savo pirkinius, jų istoriją ir patogiai išsaugoti duomenis būsimiems pirkimams, Klientas gali susikurti Kliento paskyrą. Kuriant paskyrą iš naudotojų bus prašoma pateikti būtiniausius Kliento paskyrai sukurti ir užregistruoti reikalingus duomenis (pvz., vardą, slaptažodį ir el. pašto adresą). Visi duomenys, surinkti registruojant paskyrą, taip pat jų naudojimas gali būti saugomi ir naudojami šioje privatumo politikoje aprašytais tikslais ir „Svetainės www.vegan-fox.com ir joje esančios internetinės parduotuvės naudojimo sąlygose”. Informacija apie kliento paskyrą ir kita susijusi informacija gali būti siunčiama kliento registruotu el. pašto adresu.

Naujienos ir kiti pranešimai el. paštu

Pirkdami el. parduotuvėje klientai turi nurodyti savo el. pašto adresą. Šis el. pašto adresas gali būti naudojamas sandoriui patvirtinti ir naujienoms, pasiūlymams bei kitai informacijai siųsti. Užsiregistruodamas gauti mūsų naujienlaiškius ir (arba) kitaip suteikdamas leidimą gauti informaciją el. paštu, klientas patvirtina, kad sutinka juos gauti ir su aprašyta tvarka. Naujienlaiškius, el. laiškus ir kitus elektroninius pranešimus su reklamine informacija (toliau – naujienlaiškiai) siunčiame tik gavėjo sutikimo pagrindu. Naujienlaiškiuose gali būti pateikiama informacija apie mūsų paslaugas, mūsų partnerių ir Mūsų siūlomas paslaugas. Registracijos el. paštu saugomos, kad būtų galima įrodyti registracijos procesą pagal teisinius reikalavimus.

Klientas gali bet kada atsisakyti naujienlaiškių prenumeratos, t. y. atsisakyti sutikimo.

Naujienlaiškiai siunčiami per „Mailer Lite”(https://www.mailerlite.com/legal), „Klavio” (https://www.klaviyo.com/privacy) ir (arba) „ManyChat”(https://manychat.com/privacy.html). Siekdamos optimizuoti ar tobulinti savo paslaugas, pavyzdžiui, techniškai optimizuoti Naujienlaiškių siuntimą ir pateikimą arba statistikos tikslais, šios tarnybos gali naudoti gavėjų duomenis tik pseudoanonimine forma, t. y. tiesiogiai neidentifikuodamos naudotojo.

Naujienlaiškiuose ir el. laiškuose yra „pikselių žyma”, kuri atidarant naujienlaiškius ar el. laiškus paimama iš mūsų arba mūsų paslaugų teikėjų serverio. Išskiriant šią informaciją renkama techninė informacija, pavyzdžiui, informacija apie Kliento naršyklę ir Kliento IT sistemą, taip pat Kliento IP adresas ir gavimo laikas. Ši informacija naudojama paslaugoms tobulinti remiantis techniniais duomenimis arba tikslinėmis grupėmis ir jų skaitymo įpročiais. Atskirai atsisakyti „pikselių žymų” neįmanoma. Jei Klientas nenori, kad tokios „pikselių žymos” būtų naudojamos, jis turi apskritai atsisakyti gauti el. laiškus.

Konkursai ir apklausos

Dalyvio duomenis tvarkome tik pagal atitinkamas duomenų apsaugos taisykles ir tik konkretaus konkurso ar apklausos organizavimo, valdymo ir tvarkymo tikslais. Tokiems konkursams organizuoti taip pat galime pasitelkti išorės paslaugų teikėjus. Dalyvio duomenys gali būti perduodami kitoms šalims tik tuo atveju, jei tai būtina siekiant sėkmingai įvykdyti apklausų ir konkursų sąlygas (pavyzdžiui, išsiųsti prizus) arba jei dalyvis sutiko su tokiu perdavimu. Jei dalyvių dalyvavimas yra viešas (pavyzdžiui, balsuojant ar pristatant dalyvius arba skelbiant konkurso rezultatus ir laimėtoją), dalyvio duomenys taip pat gali būti skelbiami. Jei apklausos ir konkursai vyksta internetinėje platformoje ar socialiniame tinkle (pvz., „Facebook” ar „Instagram”), taip pat taikomos atitinkamų platformų naudojimo ir duomenų apsaugos sąlygos.

Kliento, kaip duomenų subjekto, teisės

Klientas (duomenų subjektas) turi teises, susijusias su jo duomenų, kurie pagal BDAR laikomi duomenimis, tvarkymu. Šios teisės yra šios:

 • prašyti, kad jo duomenys būtų ištaisyti, jei jie yra neišsamūs arba neteisingi;
 • nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi, jei Duomenys naudojami remiantis teisėtais interesais, įskaitant profiliavimą, tiesioginės rinkodaros tikslais (pvz., gauti rinkodaros pasiūlymus ar dalyvauti apklausose);
 • prašyti ištrinti savo duomenis, pavyzdžiui, duomenis, tvarkomus sutikimo pagrindu, jei jis atšaukė savo sutikimą. Ši teisė netaikoma, kai galimai ištrintini duomenys taip pat tvarkomi remiantis kitais teisiniais pagrindais, pavyzdžiui, sutartimis ar prievolėmis, pagrįstomis taikytina teise;
 • gauti savo duomenis, kuriuos jis pateikia ir kurie tvarkomi remiantis sutikimu arba sudaryta rašytine ar elektronine sutartimi ir kurie galėjo būti perduoti kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas);
 • atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo duomenis;
 • netaikyti visiškai automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, kai toks sprendimų priėmimas turi teisinių pasekmių arba gali turėti didelį poveikį Klientui. Ši teisė netaikoma, jei sprendimų priėmimas yra būtinas sutarčiai su Klientu sudaryti ar vykdyti, jei sprendimų priėmimas yra leidžiamas pagal galiojančius teisės aktus arba jei Klientas davė aiškų sutikimą;
 • pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai dėl www.dvi.gov.lv duomenų naudojimo, jei mano, kad jo duomenų tvarkymas pažeidžia jo teises ir interesus pagal galiojančius teisės aktus.

Kiti duomenų gavėjai

Duomenis atskleidžiame, perduodame ar kitaip suteikiame prieigą prie jų kitiems asmenims ir bendrovėms (sutarčių tvarkytojams, bendrai atsakingiems asmenims ar trečiosioms šalims) tik teikdami pristatymo ir mokėjimo paslaugas arba vykdydami teisės aktuose numatytus leidimus ir įsipareigojimus, taip pat kai tai grindžiama mūsų teisėtais interesais (pvz., teisės ir mokesčių konsultantams, finansų įstaigoms, krovinių vežimo bendrovėms ir institucijoms, svetainių prieglobos tarnyboms). Taip pat naudojamės išorės paslaugų teikėjų paslaugomis, kad bendrautume su Klientais apie mūsų ir (arba) mūsų partnerių produktus ir paslaugas bei internetinį pasiūlymą.

Kaip techninį svetainės ir internetinės parduotuvės pagrindą naudojame „WordPress” (https://wordpress.org/about/privacy/) ir „WooCommerce” (https://automattic.com/privacy/), įskaitant papildomus įskiepius, kuriuos teikia trečiosios šalys, laikydamiesi jų sąlygų, privatumo politikos ir profesinės praktikos.

Svetainės ir internetinės parduotuvės priežiūra

Techninės priežiūros paslaugos, kuriomis naudojamės, atliekamos šioms funkcijoms: infrastruktūros ir platformos priežiūra, kompiuterių apdorojimo paslaugos, duomenų saugojimo vietos ir duomenų bazių paslaugos, el. pašto perdavimas ir apdorojimas, saugumo paslaugos ir techninės priežiūros paslaugos, būtinos internetinio pasiūlymo veikimui.

Mes ir (arba) mūsų techninės priežiūros paslaugų teikėjas „tet” (https://www.tet.lv/par-tet/par-mums/dokumenti/privatuma-politika) renka duomenis apie kiekvieną prieigą prie serverio, kuriame teikiama ši paslauga (vadinamuosius serverio žurnalo failus). Prieigos duomenis sudaro: svetainės, į kurią buvo jungtasi, pavadinimas, failas, prisijungimo data ir laikas, perduotų duomenų kiekis, sėkmės arba klaidos pranešimas, naršyklės tipas ir versija, naudotojo operacinė sistema, nuorodos URL (anksčiau aplankytas puslapis), IP adresas ir užklausą pateikusi šalis.

Mokėjimo paslaugų teikėjai

Mokėjimo operacijoms atlikti naudojame išorinius mokėjimo paslaugų teikėjus. Mokėjimo operacijoms taikomos šių mokėjimo paslaugų teikėjų sąlygos, taip pat atitinkamų mokėjimo paslaugų teikėjų duomenų apsaugos taisyklės.

Mokėjimo paslaugų teikėjų, kuriuos naudojame, sąrašas (tačiau jais neapsiribojame):

Mokėjimo paslaugų teikėjų tvarkomus duomenis sudaro tokie duomenys kaip vardas, pavardė ir adresas, bankiniai duomenys, pavyzdžiui, sąskaitų numeriai arba kredito kortelių numeriai, slaptažodžiai, TAN ir kontrolinės sumos, taip pat sutarties duomenys, suma ir gavėjo duomenys. Ši informacija reikalinga sandoriams atlikti.

Tiekimo ir (arba) transporto paslaugų teikėjai

Prekėms Klientams siųsti naudojamės išorės transporto paslaugų teikėjų paslaugomis. Siuntimo sandoriams taikomos šių paslaugų teikėjų sąlygos ir nuostatos, taip pat atitinkamų siuntimo paslaugų teikėjų duomenų apsaugos taisyklės.

Mūsų naudojamų pristatymo ir (arba) transporto paslaugų teikėjų sąrašas (bet ne tik):

„Dropbox” ir „One Drive

Dokumentams ir kitiems asmeninio turinio failams saugoti ir galbūt dalytis jais su kitais naudojame debesų saugyklas „Dropbox” ir „One Drive”. Naudotojo duomenys tvarkomi tiek, kiek jie yra „Dropbox” ir (arba) „One Drive” saugomų failų dalis. Saugumo ir paslaugos optimizavimo tikslais „Dropbox” ir (arba) „One Drive” taip pat tvarko naudojimo duomenis ir metaduomenis (pavyzdžiui, IP adresus, prieigos laiką ir naršyklės bei operacinės sistemos informaciją). Be to, „Dropbox” ir „One Drive” gali saugoti slapukus naudotojų kompiuteriuose žiniatinklio analizės tikslais arba norėdami juos įsiminti. Daugiau informacijos rasite „Dropbox” privatumo politikoje (https://www.dropbox.com/privacy) ir „One Drive” privatumo politikoje(https://privacy.microsoft.com/en-gb).

„Google Analytics”, „Google AdSense”, „Google AdWords”, „Google Tag Manager

Naudojame „Google” konversijų matavimo paslaugas, taip pat „Google AdSense”, „Google AdWords” ir „Tag Manager” pagal „Google” naudojimo sąlygas: https://policies.google.com/privacy?hl=lv&gl=lv.

„Google” naudoja slapukus. Klientai gali atsisakyti slapukų naudojimo pasirinkdami atitinkamus savo naršyklės nustatymus arba atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės įskiepį, kurį galima rasti pagal šią nuorodą: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=lv. Slapukų generuojama informacija apie tai, kaip naudotojai naudojasi svetaine, paprastai perduodama „Google” serveriams Jungtinėse Amerikos Valstijose. Google” yra sertifikuota pagal privatumo skydą.

Naudojame „Google Analytics”, kad rodytume skelbimus, kuriuos „Google” ir jos partneriai patalpina mūsų reklamos paslaugose naudotojams, kurie išreiškė susidomėjimą mūsų paslaugomis ir (arba) internetiniu pasiūlymu arba kurie turi tam tikrų savybių (pvz., domisi tam tikromis temomis ar produktais, kurios nustatomos pagal jų lankomas svetaines), kurias perduodame „Google” („pakartotinė rinkodara” arba „Google Analytics” auditorijos).

Naudojame „Google AdSense” su asmeniniais ir neasmeniniais skelbimais, kad patalpintume skelbimus savo svetainėje ir mokėtume mums už jų patalpinimą ar kitokį naudojimą. Šiais tikslais gali būti tvarkomi naudojimo duomenys. Šie duomenys apima, be kita ko, skelbimų paspaudimus ir naudotojo IP adresą, ankstesnes paieškas, apsilankymus svetainėje, naudojimąsi programėlėmis, demografinę informaciją ir informaciją apie buvimo vietą. Neasmeninės reklamos nėra grindžiamos ankstesniu naudotojų elgesiu. Tikslinimui naudojama kontekstinė informacija, įskaitant apytikslį (pvz., vietinį) tikslinį nukreipimą pagal buvimo vietą, dabartinės svetainės ar programėlės turinį ir dabartinius raktinius žodžius. „Google” duomenų apsaugos politika: https://policies.google.com/technologies/ads, „Google” reklamų rodymo nustatymai: https://adssettings.google.com/authenticated.

Naudojame „Google AdWords” internetinę rinkodarą, kad patalpintume skelbimus „Google” reklamos tinkle (pvz., paieškos rezultatuose, vaizdo įrašuose, svetainėse ir kt.), rodytume juos Klientams, kurie domisi šiais skelbimais (vadinamoji „pakartotinė rinkodara”), ir matuotume bei analizuotume konversijų matavimo rezultatus. Šiais tikslais, kai iškviečiamos mūsų ir kitos svetainės, kuriose veikia „Google AdWords”, „Google” atlieka vadinamųjų pakartotinės rinkodaros žymų (kodas dar vadinamas „pikselių žyma”) integravimą į svetainę. Be to, gauname individualų „slapuką”. Naudotojo informacija „Google AdWords” tinkle apdorojama pseudoanonimine forma.

„Google Tag Manager” – tai sprendimas, leidžiantis per sąsają tvarkyti vadinamąsias svetainių žymas. Pati „Google Tag Manager” netvarko jokių asmens duomenų.

„Facebook Pixel

Mūsų internetiniame pasiūlyme naudojamas vadinamasis „Facebook Pixel”, kurį teikia socialinis tinklas „Facebook”. Naudodamasis „Facebook Pixel”, „Facebook” gali identifikuoti mūsų internetinio pasiūlymo lankytojus ir sukurti tikslines grupes reklamai rodyti („Facebook Ads”). Naudodami „Facebook Pixel”, „Facebook” reklamas rodome tik tiems „Facebook” naudotojams, kurie išreiškė susidomėjimą mūsų internetiniu pasiūlymu arba kurie turi tam tikrą charakteristikų rinkinį (pvz., susidomėjimą tam tikromis temomis ar produktais, kuris nustatomas pagal lankomas svetaines), kurį perduodame „Facebook” (vadinamosios „pasirinktinės auditorijos”). Su „Facebook” duomenų naudojimo politika galite susipažinti čia: https://www.facebook.com/policy. Bendrovė „Facebook” yra sertifikuota pagal privatumo skydą. Galite uždrausti „Facebook Pixel” rinkti ir naudoti duomenis „Facebook” reklamoms talpinti čia: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Buvimas internete socialinėje žiniasklaidoje

Socialinius tinklus ir platformas naudojame bendravimui su savo Klientais, suinteresuotosiomis šalimis ir naudotojais, kurie yra aktyvūs šiose platformose, ir informuoti juos apie savo paslaugas ir pasiūlymus. Tam tikrais atvejais Duomenys gali būti tvarkomi už ES / EEE ribų. Tai gali kelti pavojų naudotojams, pavyzdžiui, gali būti sunkiau įgyvendinti naudotojų teises. Kai kuriais atvejais naudotojų profiliai gali būti kuriami remiantis naudotojų elgsena ir iš to išplaukiančiais naudotojų interesais. Vartotojų profiliai savo ruožtu gali būti naudojami, pavyzdžiui, reklamai platformose ir už jų ribų talpinti. Išsamų atitinkamos duomenų tvarkymo veiklos aprašymą ir atsisakymo galimybes rasite toliau pateiktoje informacijoje apie atitinkamus paslaugų teikėjus. Informacijos prašymus ir naudotojų teisių apsaugos klausimus geriausia spręsti tiesiogiai kreipiantis į atitinkamą paslaugų teikėją.

Mūsų naudojamų socialinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų sąrašas (bet ne tik):

– „Facebook”, puslapiai, grupės („Facebook Ireland Ltd.”, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija). Privatumo politika: https://www.facebook.com/about/privacy/, konkrečiai puslapiams: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data;

– „Google” / „YouTube” („Google Ireland Limited”, „Gordon House”, Barrow Street, Dublinas 4, Airija). Privatumo politika: https://policies.google.com/privacy;

– „Instagram” („Instagram Inc.”, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, JAV). Privatumo politika: https://help.instagram.com/519522125107875;

– „Twitter” („Twitter Inc.”, 1355 Market Street, Suite 900, San Franciskas, CA 94103, JAV). Privatumo politika: https://twitter.com/en/privacy;

– Pinterest („Pinterest Inc.”, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, JAV). Privatumo politika: https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy;

– „LinkedIn” (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublinas 2, Airija). Privatumo politika: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;

– „Soundcloud” („SoundCloud Limited”, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlynas, Vokietija). Privatumo politika: https://soundcloud.com/pages/privacy.

Trečiųjų šalių paslaugų ir turinio integravimas

Siūlydami savo internetinį pasiūlymą, galime naudoti trečiųjų šalių turinį ar paslaugų pasiūlymus, kad integruotume jų turinį ir paslaugas, pvz., vaizdo įrašus ar šriftus (toliau – turinys). Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai taip pat gali naudoti vadinamąsias pikselių žymas statistikos ar rinkodaros tikslais. Pseudoanoniminė informacija gali būti saugoma naudotojo įrenginyje esančiuose slapukuose ir gali apimti techninę informaciją apie naršyklę ir operacinę sistemą, nuorodas į tinklalapius, apsilankymo laiką ir kitą informaciją apie naudojimąsi mūsų internetinėmis paslaugomis bei gali būti susieta su tokio pobūdžio informacija iš kitų šaltinių.

Paslaugų teikėjų, kuriuos naudojame (bet ne tik), sąrašas:

– „Vimeo” (Teisės departamentas, 555 West 18th Street, Niujorkas, Niujorkas, 10011, JAV). Privatumo politika: https://vimeo.com/privacy;

– „YouTube” („Google Ireland Limited”, „Gordon House”, Barrow Street, Dublinas 4, Airija). Privatumo politika: https://www.google.com/policies/privacy/;

– „Google” šriftai („Google Ireland Limited”, „Gordon House”, Barrow Street, Dublinas 4, Airija). Privatumo politika: https://www.google.com/policies/privacy/;

– „Instagram” („Instagram Inc.”, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, JAV). Privatumo politika: http://instagram.com/about/legal/privacy/;

– Pinterest („Pinterest Inc.”, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, JAV). Privatumo politika: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Slapukai

„Slapukai” (toliau taip pat vadinami „slapukais”) – tai nedideli failai, saugomi naudotojo kompiuteryje. Slapukuose gali būti saugomi įvairūs duomenys. Slapukas dažniausiai naudojamas informacijai apie naudotoją (arba įrenginį, kuriame slapukas saugomas) saugoti naudotojui lankantis internetinėje paslaugoje arba po to, kai naudotojas joje apsilanko. Laikini slapukai arba „sesijos slapukai” – tai slapukai, kurie ištrinami naudotojui palikus internetinį pasiūlymą ir uždarius naršyklę. „Nuolatiniai” arba „pastovūs” slapukai išsaugomi net ir uždarius naršyklę. Slapukus naudojame tiek savo interneto svetainėje www.vegan-fox.com. ir kituose Internetiniuose pasiūlymuose, taip pat bendradarbiaudami su savo partneriais ir paslaugų teikėjais (pvz., el. laiškuose, reklamose ir pan.).

Galime naudoti laikinus ir nuolatinius slapukus.

Slapukus naudojame įvairioms svarbioms funkcijoms atlikti. Pavyzdžiui:

 • personalizavimas (slapukai leidžia mums įsiminti Kliento atliktus veiksmus, kad galėtume pasiūlyti atitinkamą turinį, kuriuo Klientas gali būti suinteresuotas. Mes taip pat galime naudoti slapukus, kad padėtume reklamuotojams rodyti skelbimus, kuriais Klientas gali būti suinteresuotas);
 • nuostatas (slapukus naudojame tam, kad įsimintume Kliento nustatymus ir nuostatas, pvz., kalbą, naudojamą valiutą ir kitus panašius nustatymus);
 • prisijungimui (slapukai leidžia Klientui prisijungti ir išeiti iš novegan-fox.com);
 • saugumas (slapukai yra tik vienas, bet labai svarbus būdas apsaugoti savo Klientus nuo saugumo rizikos. Pavyzdžiui, juos naudojame, kad nustatytume asmenį, kuris gali bandyti įsilaužti į Kliento profilį);
 • analizės tikslais (slapukus naudojame tam, kad pagerintume savo internetinius pasiūlymus. Pavyzdžiui, slapukai padeda mums nustatyti, kiek naudotojų įsigijo tam tikrus produktus, perskaitė tam tikrus straipsnius ir (arba) informaciją arba kiek naudotojų atidarė mūsų išsiųstus el. laiškus. Taip pat galime naudoti slapukus, kad padėtume kitiems reklamuotojams ar skelbimų tinklams suprasti, kiek naudotojų matė jų skelbimus ir kaip su jais sąveikavo ir kiek naudotojų apsilankė jų svetainėse);
 • paslaugų teikėjų funkcijoms palaikyti (kartais naudojamės trečiųjų šalių IT saugumo paslaugomis arba trečiųjų šalių analizės paslaugų teikėjų paslaugomis, kad galėtume suprasti, kaip naudotojai naudojasi mūsų internetiniais pasiūlymais. Šie paslaugų teikėjai gali naudoti slapukus taip pat, kaip ir mes).

Pažymėdamas varnele „Sutinku”, kai atitinkama informacija/prašymas rodomas www.vegan-fox.com ir (arba) toliau naudodamasis www.vegan-fox.com, Klientas sutinka su slapukų naudojimu.

Kliento galimybės apriboti slapukų naudojimą

Jei Klientas nenori, kad jo kompiuteryje būtų saugomi slapukai, jis gali išjungti šią funkciją savo naršyklės sistemos nustatymuose. Išsaugotus slapukus galima ištrinti naršyklės sistemos nustatymuose. Šie nustatymai skirtingose naršyklėse gali skirtis, todėl rekomenduojame Klientui susipažinti su konkrečios jo naudojamos naršyklės nustatymais. Pastaba: slapukai, kuriuos Klientas išjungia, yra susieti su konkrečiu tuo metu Kliento naudojamu įrenginiu. Jei Klientas ištrina naršyklės duomenis ir vėl apsilanko mūsų svetainėje, gali būti aktyvuoti nauji slapukai.

Išjungus slapukus gali būti apribotas internetinio pasiūlymo funkcionalumas.

Duomenų saugojimo laikotarpiai

Duomenys bus tvarkomi ne ilgiau nei būtina. Duomenų saugojimo laikotarpis gali būti grindžiamas susitarimais su klientu, teisėtais atsakingos šalies interesais arba taikomais įstatymais (pavyzdžiui, įstatymais, susijusiais su apskaita, pinigų plovimu, senaties terminais, civiline teise ir t. t.).

Kaip su mumis susisiekti

Klientai gali susisiekti su Atsakingu asmeniu visais klausimais, įskaitant sutikimo atšaukimą, prašymus pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis ir skundus dėl duomenų naudojimo. Atsakingo asmens kontaktinius duomenis galima rasti adresu www.vegan-fox.com skiltyje ” Susisiekite su mumis„. Kai su mumis susisiekiate (pavyzdžiui, naudodami kontaktinę formą, el. paštą ar socialinę žiniasklaidą), Naudotojo duomenys naudojami kontaktiniams duomenims apdoroti. Naudotojo duomenys gali būti saugomi ryšių su klientais valdymo programoje arba kitoje panašioje nuorodų sistemoje.

Galiojimas, pakeitimai ir atnaujinimai

Atsakingasis asmuo turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šią privatumo politiką, laikydamasis galiojančių teisės aktų, pranešdamas Klientui apie bet kokius pakeitimus Svetainėje, paštu, el. paštu ar kitomis priemonėmis (pvz., žiniasklaidoje) ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki pakeitimo įsigaliojimo. Prašome Klientų reguliariai peržiūrėti mūsų Privatumo politiką. Šią Privatumo politiką pakeisime ir atnaujinsime, kai tik to prireiks dėl Duomenų tvarkymo pokyčių.

© SIA „Amber cosmetics” 2019.

Įsigaliojimo data 2019 12 01